Czy na budowę ogrodu zimowego potrzebne jest pozwolenie?

Ogrody zimowe i szklane werandy lub oranżerie to domowe przestrzenie wypoczynkowe, które rzadko stanowią integralną część pierwotnych projektów domów. Zwykle są dobudowywane później, gdy domownicy zaczynają odczuwać potrzebę powiększenia salonu, zwiększenia dostępu do dziennego światła albo posiadania pomieszczenia w stylu tropikalnego ogrodu, pełnego palm i cytrusowych drzewek. Budowa dodatkowego obiektu rodzi jednak wątpliwości natury prawnej. Jest to w końcu nieco większa operacja aniżeli zwykłe zadaszenie istniejącego już tarasu. Jeśli więc i Ty stoisz przed decyzją stworzenia oszklonej strefy relaksu, sprawdź, czy na budowę ogrodu zimowego potrzebne jest pozwolenie, co jest wymagane i gdzie należy się o nie ubiegać!

Czy na budowę szklanej oranżerii lub ogrodu zimowego potrzebne jest pozwolenie?

Gdzie zgłasza się zamiar budowy oranżerii?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 30 st. 1 pkt 1 Prawa budowlanego: zamiar budowy przydomowej oranżerii lub ogrodu zimowego o powierzchni zabudowy, która nie przekracza 35 mnależy zgłosić w starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta na prawach powiatu.” Z tej uproszczonej procedury można jednak skorzystać jedynie w przypadku, gdy na każde 500 m2 powierzchni działki nie przypadają więcej niż dwa obiekty z grupy, obejmującej: oranżerie, przydomowe ganki oraz garaże, wiaty bądź inne wolnostojące parterowe budynki gospodarcze – wszystkie o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35 m2. Zgłoszenie musi być ponadto uzupełnione o załączniki w postaci szkiców lub rysunków oranżerii (wykonanych przez inwestora) oraz mapy działki z zaznaczoną na niej przyszłą lokalizacją budowli.

Warto odnotować fakt, iż na zgłoszeniu podaje się termin rozpoczęcia robót budowlanych, który to termin musi być wyznaczony co najmniej na 21 dni od chwili doręczenia zgłoszenia. Tyle bowiem dni przysługuje prezydentowi miasta lub staroście na zakwestionowanie naszego projektu. Co więcej, praktyka pokazuje, iż okres ten ulega niekiedy wydłużeniu, ponieważ zdarza się, że inwestor dostaje wezwanie do uzupełniania ewentualnych braków w przedkładanej dokumentacji.

W sytuacji, gdy planowana przez nas oranżeria ma mieć powierzchnię przekraczającą 35 m2 lub gdy okaże się, że wyczerpaliśmy limit dodatkowych obiektów na naszej działce, konieczne będzie otrzymanie pozwolenia na budowę. Nie obejdziemy się wówczas bez profesjonalnego projektu oranżerii wykonanego przez architekta.

Lokalizacja oranżerii i ogrodu zimowego

Pytania, jakie piętrzą się w głowach przyszłych inwestorów dotyczą także tego, w jakich punktach może być usytuowana projektowana przez nich oranżeria bądź zimowy ogród. Niestety próżno szukać na nie odpowiedzi w przepisach prawa budowlanego. Wątpliwości w tej kwestii rozwiewa za to orzecznictwo sądowe. Znajdziemy w nim zapis, mówiący, że: oranżeria (jak również ogród zimowy) – jako obiekt budowlany podlegający instytucji zgłoszenia – nie musi być osadzony bezpośrednio na gruncie. Możliwe jest zatem jego sytuowanie także na tarasach budynków mieszkalnych” (wyrok NSA z 7.04.2011 r., II OSK 586/10).

Ponadto użycie w przepisach określenia „przydomowe” sugeruje, że ustawodawca dopuszcza możliwość wznoszenia oranżerii bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych, z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych ich bryły (na przykład jednej ze ścian). Akceptuje również ich komunikacyjne powiązanie poprzez zastosowanie drzwi wewnętrznych (wyrok WSA w Poznaniu z 8.02.2018 r., II SA/Po 1001/17). Inny zapis mówi, iż oranżeria może być obiektem dobudowanym bądź umieszczonym na innym obiekcie (na przykład na tarasie, dachu czy balkonie), ale jednocześnie musi być wyodrębniona od pozostałych części tego obiektu w taki sposób, by jej ewentualna rozbiórka nie naruszyła konstrukcji obiektu połączonego (wyrok WSA w Gliwicach z 13.02.2019 r., II SA/GI 954/18). Przyszłych inwestorów może też zainteresować informacja, iż w przypadku, gdy taras stanowi część wybudowanego legalnie budynku mieszkalnego, posadowiona na nim oranżeria nie musi spełniać wymogów opisanych w art. 12 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdyż wzmiankowane przepisy zostały już uwzględnione przy udzielaniu pozwolenia na budowę owego budynku.  Przepisy rozporządzenia odnoszące się do odległości obiektu budowlanego w formie oranżerii od działki sąsiedniej miałyby zastosowanie tylko wtedy, gdyby oranżeria została wzniesiona na gruncie, jako budynek wolnostojący (wyrok WSA w Warszawie z 28.09.2017 r. VIII SA/Wa 179/17).

Mamy nadzieję, że ten artykuł udzielił odpowiedzi na to, czy na budowę ogrodu zimowego potrzebne jest pozwolenie. Jak widać, budowa oranżerii czy ogrodu zimowego (szczególnie o standardowych wymiarach) nie nastręcza tak wielu prawnych trudności, jak może się początkowo wydawać. Wystarczy dopełnić podstawowych formalności, by nasz dom zyskał zupełnie nową jakość!

Przeczytaj także:

Z której strony świata zbudować swój taras? Wady i zalety różnych lokalizacji